กสป. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 14:30

กสป. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 12:00

กสป.จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แนวคิดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 15:00

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือและร่างมาตรการเพื่อป้องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และบัญชี

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 16:45

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 09:45

ข่าวทั้งหมด

   

 

home