กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:00

กรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 15:15

นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา “คุณธรรมจริยธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท”

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 17:15

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 15:30

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วม กิจกรรม จัดงานวันต่อต้านคอรัปชัน 6 กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 14:15

ข่าวทั้งหมด

   

 

home