กสป. เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ : 22 เม.ย. 2562 15:15

กสป. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ

วันที่ : 19 เม.ย. 2562 13:45

กรมทางหลวงชนบท มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดีด้าน "ความซื่อสัตย์สุจริต"

วันที่ : 18 เม.ย. 2562 15:00

กสป. เข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมนำสุข"

วันที่ : 18 เม.ย. 2562 14:30

กสป. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ : 18 เม.ย. 2562 10:45

ข่าวทั้งหมด

 

 

home