ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day INT)
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางหลวงชนบท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning เราทำความดีด้วยหัวใจ
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตร่วมงานประกาศร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
กองส่งเสริมจริยธรรมเเละป้องกันการทุจริตได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการบริจาค จากบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) นำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมการสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรผู้ได้รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2562
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562
กรมทางหลวงชนบท ร่วมขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยนำ โครงการก่อสร้างที่มีความสำคัญและวงเงินลงทุนสูงเข้าร่วมโครงการ CoST ของกรมบัญชีกลาง

หน้า