ความรู้ ๑ หน้า

ตอนที่ 44 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และการกำหนดผลงาน

ตอนที่ 43 กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

ตอนที่ 42 Crypto Currency สกุลเงินดิจิตอล ตอนที่ 3

ตอนที่ 41 Crypto Currency สกุลเงินดิจิตอล ตอนที่ 2

ตอนที่ 40 Crypto Currency สกุลเงินดิจิตอล ตอนที่ 1

ตอนที่ 39 หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอนที่ 38 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอนที่ 37 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 8 ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน

ตอนที่ 36 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 7 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบียนข้อเท็จจริง 

ตอนที่ 35 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 6 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ตอนที่ 34 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 5 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

ตอนที่ 33 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 4 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ตอนที่ 32 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 3 การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

ตอนที่ 31 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 2 การมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ตอนที่ 30 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 1 การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

ตอนที่ 29 ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการมีความผิดหรือไม่

ตอนที่ 28 กรณีศึกษาการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว

ตอนที่ 27 กรณีตัวอย่างการเรี่ยไร

ตอนที่ 26 กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร

ตอนที่ 25 การแสวงหาประโยชน์มิชอบ โดยการเรี่ยไร

ตอนที่ 24 การคุ้มครองพยานตามกฎ ก.พ.

ตอนที่ 22 แนวคิดการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์์ในระบบราชการของต่างประเทศ

ตอนที่ 21 ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ตอนที่ 2

ตอนที่ 20 ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย

ตอนที่ 19 เจ้าพนักงานของรัฐเข้าข่ายมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนมีหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ตอนที่ 18 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

ตอนที่ 17 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ตอนสุดท้าย)

ตอนที่ 16 มติคณะรัฐมนตรี (ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2561) ข้อ 2

ตอนที่ 15 มติคณะรีฐมนตรี (ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 61)

ตอนที่ 14 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้แนวคิดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

ตอนที่ 13 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตอนที่ 8 (ตอนสุดท้าย)

ตอนที่ 12 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 7 ตอนการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 7 การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) การทำหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) และการทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

ตอนที่ 11 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 6 แนวคิด "คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น

ตอนที่ 10 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 5 แนวคิดการแยกแยะ “ประโยชน์ส่วนบุคคล” กับ "ประโยชน์ส่วนรวม"

ตอนที่ 9 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 4 จริยธรรมสำหรับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ตอนที่ 8 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 3 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ตอนที่ 7 ความหมายและรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of interest คืออะไร ส่วนที่ ๒

ตอนที่ 6 ความหมายและรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of interest คืออะไร ส่วนที่ ๑

ตอนที่ 5 การขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง

ตอนที่ 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนที่ ๑

ตอนที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ส่วนที่ ๒

ตอนที่ 2 รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒

ตอนที่ 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง