ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยาย "รู้ไว้ ไกลโทษ ผลประโยชน์ทับซ้อน" กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ด้านการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท

 

เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมกลไกการป้องกันการทุจริตในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

 

แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

เอกสารบรรยาย โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

 

บัญชีตรวจสอบมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

บัญชีตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

หนังสือคู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคม