แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท