กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

รูปภาพ: 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายครรชิต อิ่มสมบัติ (ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค) พร้อมด้วยนายอมร จันทร์สกุล (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) นางสาวลลิตา รักษาศิล (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) และนายสิทธิณัฐ รักฐิติธรรม เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก จัดโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีนายสมัย โชติสกุล หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบรรยายความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นางสาวทิพวรรณ เศละพฤกษ์กุล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายพร้องพงษ์ วานิชสมบัติ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และในช่วงบ่าย หัวข้อเรื่อง “เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย” โดย นางฐิติวรดา ประดิษฐเพชร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ และ นายนราธิป ศรีพลกรัง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 8, 2019 - 09:15