กสป. จัดกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท

รูปภาพ: 

               กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ได้จัดกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท ตามแผนงานบูรณาการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบท กิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 วัน ได้แก่      

              ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนกลาง และผู้แทนจาก สทช. ที่ 1 – 18 จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ แหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตรยั่งยืน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

              และในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเสวนาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความตระหนักการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท โดย นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 และ นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ด้านการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท และทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนกลาง ผู้แทนจาก สทช. ที่ 1 – 18 จำนวน 50 คน และ สทช. ที่ 4 พร้อมหน่วยงานในกำกับ จำนวน 150 คน ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 15, 2019 - 11:30