ผอ.กสป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” (เตรียม ผอ.บทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปภาพ: 

               วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อวิชา “คุณธรรมจริยธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานหมวดบำรุง ทางหลวงชนบท” (เตรียม ผอ.บทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดตาก) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และฝึกปฏิบัติในสายทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อให้บุลากรกรมทางหลวงชนบทได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการภายในหมวดบำรุงทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 15, 2019 - 15:15