กรมทางหลวงชนบท ร่วมขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยนำ โครงการก่อสร้างที่มีความสำคัญและวงเงินลงทุนสูงเข้าร่วมโครงการ CoST ของกรมบัญชีกลาง

รูปภาพ: 

               วันที่ 4 กันยายน 2562 นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นประธานการประชุมเริ่มปฏิบัติงาน (Kick-off Meeting) โครงการก่อสร้างถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต ตอนแยกวัดคลองปูน - สะพานประแสสิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทาง 5.033 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 107,190,000 บาท และมีระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางและมีนายวิษณุ เพชรวีระ เป็นวิศวกรประจำโครงการ โดยกรมทางหลวงชนบทได้นำโครงการก่อสร้างดังกล่าวเข้าสู้โปรแกรม infrastructure transparency initiative : CoST ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยข้อมูลการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการกำกับ และควบคุมการก่อสร้างจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งถนนที่มีคุณภาะที่ดี เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

วันที่: 
จันทร์, กันยายน 9, 2019 - 10:30