กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมการสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรผู้ได้รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2562

รูปภาพ: 

                  วันที่ 10 กันยายน 2562 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ว่าที่ร้อยตรีถิรวัจน์ ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ (กสป.) นางสาวปิยรัตน์ สุภาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ (กสป.) และนางสาวณภาส์ณัฐ รักษาชาติ หัวหน้าส่วนอำนวยการ (กสป.) เข้าร่วมการสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบทในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้เสนอผลการดำเนินงาน “โครงการที่จัดสัมมนาเชิญกรมบัญชีกลาง และสตง. มาบรรยาย” ซึ่งเป็นผลงานที่กรมทางหลวงชนบท โดยกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ได้จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และต้องการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

                  ทั้งนี้ในวันดังกล่าว กระทรวงคมนาคมยังได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้ได้รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2562 โดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบท มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ นายดำรณ เอี่ยมสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส สังกัด สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

 

 

วันที่: 
อังคาร, กันยายน 10, 2019 - 10:00