กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตร่วมงานประกาศร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

รูปภาพ: 
             เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต และนางสาวปิยรัตน์ สุภาพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมงานการอภิปรายความเป็นมา สาระสำคัญและการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดย “เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วนและรับเอาข้อเสนอแนะ UPR  และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ วิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และกำหนดเป้าหมายสูงสุด คือ เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐและธุรกิจและภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่: 
อังคาร, กันยายน 17, 2019 - 12:00