รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน - กันยายน 2562