home
>>
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 – 2562

วันพุธที่ 4 มี.ค. 63 ว่าที่ร้อยตรีถิรวัจน์ ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ สุภาพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 – 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมรวมถึงการประกาศวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนในปีต่อไป อีกทั้งในที่ประชุมยังได้มีการเปิดเวทีอภิปราย (ร่าง)รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2561-2562” โดยมี นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน และนางสาวปฐมา เสียมหาญ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งอีกด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content