home
>>
รทช.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (17 มิ.ย.63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ (Video Conference) เพื่อพิจารณาแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content