home
>>
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการสร้างความโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

(4 สิงหาคม 2563) นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต และนางสาวจริยาพร ทองยา เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการสร้างความโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย  ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content