home
>>
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรม“การสร้างทีม ทช. สัมพันธ์สู่การทำงานที่เป็นเลิศและโปร่งใส (Team Building)” เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้รู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

นายปฐม  เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การสร้างทีม ทช. สัมพันธ์สู่การทำงานที่เป็นเลิศและโปร่งใส (Team Building)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ซึ่งในหลายประเทศที่มีความโปร่งใสสูง ล้วนแต่มีปัจจัยหนุนเสริมหรือองค์ประกอบสําคัญนั่นคือ “การสร้าง คนในชาติ ผ่านการขัดเกลาในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ” เพื่อให้พร้อมดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ มีสํานึกในความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินสาธารณะและปกป้อง ผลประโยชน์แผ่นดิน ซึ่งความเป็นพลเมืองที่ดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความผูกพัน (Obligation) ตอบสนอง (Responsibility) และความรับผิดชอบ (Accountability) ในทุกระดับตอประเทศชาติ กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการทำงานเป็นทีม (Team Building) ที่จะต้องปลูกฝังจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติให้ผนึกกำลังกันปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงอีกทั้งให้รู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะจัดกิจกรรม “การสร้างทีม ทช.สัมพันธ์สู่การทำงานที่เป็นเลิศและโปร่งใส (Team Building)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานให้รู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ สร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรัก ความสามัคคี และมีความผูกพันต่อองค์กร เพื่อเติมเต็มในการทำงานเป็นทีมเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีวัตถุประสงค์เดียว ด้วยการวางแผน การประสานงาน การสั่งการ และควบคุม ทั้งนี้มีบุคลากรของกรมทางหลวงชนบททั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 52 คน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content