home
>>
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

(9 ต.ค. 63) นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต และว่าที่ร้อยตรีถิรวัจน์ ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรม“การสร้างทีม ทช. สัมพันธ์สู่การทำงานที่เป็นเลิศและโปร่งใส (Team Building)” เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้รู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Scroll Up Skip to content