home
>>
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1
(5 พ.ย. 63) นายกฤชเทพ สิมลี อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมร่างประกาศกรม เรื่องจรรยาข้าราชการกรม พ.ศ. 2563 โดยมีนายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
ทั้งนี้ นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต บรรยายสรุปการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 โครงการ บรรยายธรรมะหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
  

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content