home
>>
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ หัวข้อ “ทำงานอย่างไร ให้มีความสุข”
(26 พ.ย.63) นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายธรรมะ หัวข้อ “ทำงานอย่างไร ให้มีความสุข” โดยมีนายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต กล่าวรายงาน ในการจัดบรรยายธรรมะในครั้งนี้ มีบุคลากรของกรมเข้าร่วมรับฟังบรรยายมากกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจากพระอาจารย์หาญศักดิ์ ชนฺติสุโภ วัดวิมุตยาราม เป็นผู้บรรยายธรรม ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ ชั้น 9 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook Live ไปยังบุคลากรในส่วนภูมิภาคได้ร่วมรับชม
สำหรับโครงการบรรยายธรรมะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรของกรมให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของกรมมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ
   

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content