home
>>
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต บรรยายเรื่อง การปรับทัศนคติในการทำงานและการทำงานเป็นทีม

(24 ธ.ค. 63) นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พร้อมคณะ เดินทางไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เพื่อบรรยายเรื่อง การปรับทัศนคติในการทำงานและการทำงานเป็นทีม โดยมีเนื้อหาการบรรยายสรุปได้ดังนี้ 1. การปรับทัศนคติในการทำงาน เราควรมองทัศนคติในแง่บวก จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน เช่น รักในงานที่ทำ เห็นความสำคัญของงานที่ทำ มองคนอื่นอย่างเข้าใจ รู้จักยืดหยุ่นและปล่อยวาง เชื่อมั่นและไม่ดูถูกตัวเอง เป็นต้น 2. การทำงานเป็นทีม เราจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในงานนั้นๆได้ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น เชื่อใจเพื่อนร่วมทีมทุกคน กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกในทีม ปรับสไตล์ให้เข้ากับสถานการณ์ จัดการกับความขัดแย้งทันที เป็นต้น รวมทั้งยังได้บรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาทีมงานให้เกิดความยั่งยืนและทำงานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี ในการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและให้การต้อนรับ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content