home
>>
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมธารสิทธิพงษ์ กรมทางหลวงชนบท  นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะผู้บริหารได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 ราย โดยมีนายชยทัต วัฒกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบทได้ปฏิบัติตาม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content