home
>>
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
(22 มี.ค. 64) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดกิจกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กว่าจะเป็นทางหลวงชนบท” มีนายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงที่มาของกรมทางหลวงชนบท และเป็นการรวบรวมคู่มือการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สืบค้นข้อมูลด้านการทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามระบบขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ครั้งนี้ มีบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทในส่วนกลางเข้าร่วมงาน และได้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ไปยังส่วนภูมิภาคได้ร่วมรับชม ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content