home
>>
ข่าวกิจกรรม

อื่นๆ

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรม“การสร้างทีม ทช. สัมพันธ์สู่การทำงานที่เป็นเลิศและโปร่งใส (Team Building)” เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้รู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Scroll Up Skip to content